InsightsRelocating Businesses to Puerto Rico
Đã công bố 16 Tháng Tám 2013 Được cập nhật vào 19 Tháng Tám 2013

Relocating Businesses to Puerto Rico

Fox News turned its spotlight Thursday on Puerto Rico’s efforts to lure investment and the benefits of relocating businesses to the island. Legal eagle Larry Friedman was interviewed on the how and why of moving a business to Puerto Rico. Friedman is a partner at Friedman & Feiger LLP, a Dallas-based law firm that set up a Puerto Rico branch in Hato Rey in March to offer immigration, bankruptcy, real estate & property law, civil litigation, corporate law and family law, among other services, to clients in Puerto Rico and offshore.

Puerto Rico SIR | Lifestyle

Source: Caribbeanbusinesspr | Fox Business 

Được gắn nhãn là  

  Comments on  Relocating Businesses to Puerto Rico  (0)

Viết bình luận:

  Bạn muốn có ý kiến? Thật dễ dàng. Trước tiên, bạn cần một tài khoản người dùng miễn phí. Bạn có thể sử dụng tài khoản của bạn để đăng ký kiến, lưu các tài sản, tìm kiếm và những tính năng khác.